Assign a Static IP to a Docker Container

docker run --net customnetwork --ip 172.20.0.10 -d container

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →