Java 8, 9, 10 and 19 new key features and enhancements

Java 8, 9, 10, 11 and beyond delivering new features to the JDK. JDK 8 had come up with so many new features like lambda expression, functional interface and so on. But post that Java 9 got released in 2017 with a very big change that is the introduction of modularity. Then after one year of Java 9, Java 10…

Read more

NEW FEATURES BETWEEN JAVA 8 AND JAVA 19

Since version 9, Java has new features every 6 months and it’s very hard to keep track of these new changes. Most of the information on the internet describes changes between the last 2 Java versions. However, if you’re in a similar situation as me, you’re not using one of the latest Java versions but a version several releases older.…

Read more

Mutable và Immutable

Mutable và Immutable Objects không phải là 1 khái niệm mới hay 1 kỹ thuật lập trình OOP gì đó cao siêu cả. Nó hoàn toàn cơ bản, và mọi người gọi chúng là Mutable Objects hay Immutable Objects để làm rõ đặc điểm cũng như tính năng của đối tượng đó có những gì và không có những gì.…

Read more

Class SimpleDateFormat

public class SimpleDateFormat extends DateFormat SimpleDateFormat is a concrete class for formatting and parsing dates in a locale-sensitive manner. It allows for formatting (date -> text), parsing (text -> date), and normalization.SimpleDateFormat allows you to start by choosing any user-defined patterns for date-time formatting. However, you are encouraged to create a date-time formatter with either getTimeInstance, getDateInstance, or getDateTimeInstance in DateFormat. Each of these class methods can…

Read more

Java Concurrency: AtomicInteger

AtomicInteger là một lớp được thiết kế đặc biệt để cập nhật số nguyên theo cách an toàn theo luồng. Tại sao chúng ta cần đây là một lớp học? Tại sao chúng ta không thể sử dụng một int biến động một cách đơn giản? Và chúng ta có thể sử dụng  AtomicIntegernhư thế nào?

Tổng quan HTTP/2

Lịch sử HTTP HTTP aka HyperText Transfer Protocol (Giao thức truyền siêu văn bản) là cách mà trình duyệt của bạn giao tiếp với máy chủ web của trang web bạn đang truy cập. Có nhiều cách để hai (hoặc nhiều) máy tính giao tiếp với nhau qua Internet, HTTP chỉ là một cách được sử dụng để duyệt web.…

Read more

Hiểu hơn về các định nghĩa trong Kafka

Kafka hoạt động như thế nào? Kafka được xây dựng dựa trên mô hình publish/subcribe, tương tự như bất kỳ hệ thống message nào khác. Các ứng dụng (đóng vai trò là producer) gửi các messages (records) tới một node kafka (broker) và nói rằng những messages này sẽ được xử lý bởi các ứng dụng khác gọi là consumers.…

Read more

KAFKA – Using Command-Line Producer and Consumer

STEP 2: START THE KAFKA ENVIRONMENT NOTE: Your local environment must have Java 8+ installed. Apache Kafka can be started using ZooKeeper or KRaft. To get started with either configuration follow one the sections below but not both. Kafka with ZooKeeper zookeeper-server-start ../../config/zookeeper.properties Open another terminal session and run: kafka-server-start ../../config/server.properties STEP 3: CREATE A TOPIC TO STORE YOUR EVENTS…

Read more

Apache Kafka® là một nền tảng stream dữ liệu phân tán.

Ngoài lề một chút, mình giải thích qua về một số keyword: stream data: dòng dữ liệu, hãy tưởng tượng dữ liệu là nước trong 1 con suối. Data Pipeline: dùng để thiết lập kênh liên lạc giữa 2 hệ thống hoặc dịch vụ. Một stream platform sẽ có 3 khả năng chính: Publish và subscribe vào các stream của…

Read more