Backup và Recovery Docker Containers

 • Nội dung của bài viết này sẽ nói về cách thực hiện backup và recovery Docker containers.

 • Để hiểu về quá trình backup và recovery, đầu tiên cần phải hiểu về sự khác nhau giữa Docker image và Docker containers:

  • Docker image là template để tạo ra các container. Tức là các container được chạy từ các images này.

  • Docker containers là một biểu hiện cụ thể được tạo ra từ images.

 • Nội dung của bài viết sẽ thực hiện backup container và push lên Docker Hub thay vì lưu container thành một tarball. Vì vậy, yêu cầu đã có một tài khoản người dùng tại Docker Hub. Có thể đăng ký tài khoản tại Docker Hub

  Truy cập vào trang hub.docker.com

  create_docker_hub_1

  Điền thông tin vào form đăng ký

  create_docker_hub_1

  Mở email xác nhận đăng ký

  create_docker_hub_1

  Thực hiện đăng nhập để bắt đầu sử dụng

  create_docker_hub_1

  Nhấn vào Create repository để tạo mới một repo lưu image bạn mong muốn

  create_docker_hub_1

 • 1. Docker containers backup

  • Khi cần backup Docker containers, chúng ta sẽ commit trạng thái hiện tại của containers và sau đó sẽ thực hiện lưu nó giống như một Docker image. Giả sử, ta có thông tin về containers như sau:

    # docker ps -a
   
    CONTAINER ID  IMAGE  COMMAND          CREATED     STATUS     PORTS   NAMES
    dbeba4b48741  nginx  "nginx -g 'daemon of…"  9 minutes ago  Up 9 minutes  80/tcp  docker-nginx
   
  • Từ ouput trên, ta có thể thấy Docker Host đang có một container tên là docker-nginx đang chạy với container id là dbeba4b48741. Bây giờ, chúng ta cần sử dụng câu lệnh docker commit để snapshot lại trạng thái hiện tại của container với câu lệnh như sau:

    docker commit -p dbeba4b48741 username/docker-nginx
   

   trong đó:

   • -p có ý nghĩa sẽ tạm dừng container trong khi đang commit.
   • username là thông tin về tên người dùng sử dụng để đăng nhập vào Docker Hub
   • docker-nginx là tên của repository của image được tạo ra. Mặc định repository sẽ được gắn tag là latest. Để thực hiển push image lên Docker Hub, ta cần phải đặt tên của image kèm theo username giống như bên trên.

   kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    sha256:c3731be100382b261fce742035ec3e02d95145a468bb3e9d028fff599aa6ecab
   
  • Sau khi thực hiện câu lệnh trên, ta có thể kiểm tra kết quả với câu lệnh như sau:

    docker images
   

   kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    REPOSITORY   TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE
    username/docker-nginx  latest  c3731be10038  4 minutes ago  108MB
   
  • Ngay lúc này, container được backup đã được lưu lại như một image tại Docker host để có thể triển khai một cách nhanh chóng. Nếu chúng ta muốn triển khai một image của container backup trên một Docker host khác. Ta có thể push nó lên một private repository có sẵn của Docker. Để thực hiện, ta cần phải đăng nhập vào Docker Hub với thông tin của Username/ Password tương ứng:

    docker login
   

   sau khi đăng nhập thành công, sẽ nhận được thông báo:

    Login Succeeded
   
  • Sau khi đã thực hiện commit container, ta có thể tiến hành push image được tạo ra với câu lệnh như sau:

    docker push username/docker-nginx
   

   kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    The push refers to repository [docker.io/reministry/docker-nginx]
    5262f3ce40c4: Pushed
    a103d141fc98: Pushed
    73e2bd445514: Pushed
    2ec5c0a4cb57: Pushed
    latest: digest: sha256:c51c0d1a8a876851515673458b02edacc074eaafd3e5268298becac2c9ab8998 size: 1155
   
  • Ta có thể kiểm tra kết quả bằng việc đi đến trang web Docker Hub, thực hiện đăng nhập với tài khoản người dùng đã có trước đó.

  • Ta cũng có thể backup containers theo dạng tarball và di chuyển nó đến một Docker Host khác để triển khai với câu lệnh như sau:

    docker save docker-nginx -o docker-nginx.tar
   

   kết quả, sẽ có một file docker-nginx.tar được tạo ra trong thư mục chạy câu lệnh.

 • 2. Docker containers recovery

  • Để thực hiện recovery từ một tarball file image trước đó đã tạo. Ta có thể sử dụng câu lệnh sau:

    docker load -i docker-nginx.tar
   

   trong đó:

   • -i dùng để khai báo luồng đọc file
   • docker-nginx.tar là đường dẫn đến tarball file.
  • Để thực hiện recovery từ một image trên Docker Hub. Ta chỉ cần thực hiện sử dụng câu lệnh sau:

    docker pull username/docker-nginx
   

Tài liệu tham khảo

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →