Các thành phần của docker hoạt động như thế nào.

 • Phần này sẽ giới thiệu về quá trình tạo ra một container

Các thành phần cơ bản của Docker

 • Hình dưới mô tả thành phần cở bản của Docker

docker5m-01-2.jpg

Trong hình trên có các thành phần cơ bản như sau

 • docker client là thành phần cung cấp dòng lệnh để thao tác và điều khiển docker host.
 • docker host là máy chủ được cài đặt docker deamon, thành phần chính để điều khiển các contaner.
 • registry là thành phần lưu trữ các images, nó có thể là máy chủ online được cung cấp bởi các nhà cung cấp hoặc do chính các công ty tự dựng.
 • container sẽ được tạo ra từ các images
 • Các thao tác run, pull, build sẽ được thao tác bởi người dùng.

Cơ chế làm việc của các thành phần

Trong ví dụ trước về việc tạo một container với images là httpd ta đã có kết quả như sau

docker5m-01-3.png

Trong hình trên ta sẽ có các bước chính sau:

 • 1 Docker client sẽ thực hện lệnh docker run để khởi tạo container.
 • 2 Docker deamon thông báo không tìm thấy images có tên là httpd tại local
 • 3 Vì không tìm thấy images httpd nên máy sẽ tiến hành tải images httpd từ docker hub về. Trong ví dụ này là tải online từ internet.
 • 4 Quá trình tài hoàn tất.
 • 5 docker deamon sẽ tiến hành tạo container và kết thúc quá trình tạo docker.

Để quan sát images httpd vừa tải ở trên ta sẽ sử dụng lệnh docker images

root@devstack1:~# docker images
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
httpd        latest       01154c38b473    10 days ago     177MB

Để quan sát container ta dùng lệnh docker ps hoặc docker container ls

root@devstack1:~# docker container ls
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
53458790a068    httpd        "httpd-foreground"  5 hours ago     Up 5 hours     0.0.0.0:80->80/tcp  upbeat_tereshkova
root@devstack1:~# docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
53458790a068    httpd        "httpd-foreground"  5 hours ago     Up 5 hours     0.0.0.0:80->80/tcp  upbeat_tereshkova

Kết luận:

 • Việc sử dụng các images sẽ giúp người triển khai tiết kiệm được thời gian và đơn giản hóa trong quá trình cài đặt, nếu bạn biết thêm các ứng dụng khác thì bạn có thể gõ lệnh docker run để thực hiện việc tạo ra các container tương ứng với các ứng dụng.
 • Các container hoàn toàn có thể tạo ra, xóa, sửa, thay đổi và tùy chỉnh theo yêu cầu. Trong các phần sau chúng ta sẽ chi tiết hơn về các thao tác này.

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →