Demo docker – Setting RabbitMQ and wordpress

Demo docker

 • Đảm bảo đã cài docker thành công
 • Môi trường demo: OS của host là CentOS 7.3 64bitDocker CE 17.07

Demo docker – wordpress

 • Thực hiện lệnh dưới để cài đặt wordpress

 • Bước 1: Tạo 1 container để chạy môi trường mysql

   docker run \
   -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
   -e MYSQL_USER=wpuser \
   -e MYSQL_PASSWORD=vnptdata2017 \
   -e MYSQL_DATABASE=wordpress_db \
   --name wordpressdb -d mariadb
 • Bước 2: Tạo một container chạy wordpress và liên kết với container có tên là demo_mysql

   docker run \
   -e WORDPRESS_DB_USER=wpuser \
   -e WORDPRESS_DB_PASSWORD=vnptdata2017 \
   -e WORDPRESS_DB_NAME=wordpress_db \
   -p 8080:80 \
   --link wordpressdb:mysql \
   --name wpcontainer1 -d wordpress
 • Giải thích các tùy chọn

  • --name demo_wordpress: tên của container
  • --link demo_mysql:mysql : container demo-wordpress sẽ liên kết với container có tên là demo-mysql , container demo-mysql được tạo ra từ images có tên là mysql
  • -p 8080:80: mapping port 8080 của host
  • -d : container tạo ra sẽ được chạy ngầm
  • wordpress: Tên của images, tên là wordpress
 • Bước 3: Mở trình duyệt web để truy cập vào wordpress với đường dẫn: http://ip_cua_host:8080/

Demo docker – drupal

Demo docker – zabbix

 • Thực hiện các bước sau đây để tạo docker chạy zabbix

 • Bước 1: Tạo một container chạy DB cho zabbix

  
  

docker run
-d
–name zabbix-db
–env=”MARIADB_USER=zabbix”
–env=”MARIADB_PASS=my_password”
monitoringartist/zabbix-db-mariadb “`

 • Bước 2: Tạo một container chạy zabbix và liên kết với container có tên là zabbix-db vừa tạo ở bên trên

   docker run \
   	-d \
   	--name zabbix \
   	-p 81:80 \
   	-p 10051:10051 \
   	-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
   	--link zabbix-db:zabbix.db \
   	--env="ZS_DBHost=zabbix.db" \
   	--env="ZS_DBUser=zabbix" \
   	--env="ZS_DBPassword=my_password" \
   	--env="XXL_zapix=true" \
   	--env="XXL_grapher=true" \
   	monitoringartist/zabbix-xxl:latest
 • Bước 3: Truy cập vào web với địa chỉ http://ip_cua_host:81/. Tài đăng nhập bằng tài khoản Admin (Lưu ý ký tự A cần được viết hoa) và mật khẩu là zabbix.

Demo docker – rabbitmq

 • Thực hiện lệnh dưới để cài đặt rabbitmq

Lab1: Cài đặt rabbitmq stand alone

 • Bước 1: Thực hiện lệnh dưới để cài đặt rabbitmq có kèm theo trang quản trị.

   docker run -d --hostname my-rabbit --name some-rabbit -p 8081:15672 rabbitmq:3-management
 • Giải thích tham số

  • -d: Tạo container chạy ngầm
  • --hostname my-rabbit : tên bên trong container
  • --name some-rabbit : Tên của container (có thể quan sát bằng lệnh docker ps)
  • -p 8081:15672 : mapping port 8081 của host với port 15672 của container. Port 15672 là port trang quản trị mặc định của rabbitmq

Bước 2: đăng nhập vào trang quản trị của rabbitmq bằng địa chỉ http://ip_cua_host:8081/. Tài khoản là guest, mật khẩu là guest

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →