Docker Compose

 • Compose là công cụ giúp định nghĩa và khởi chạy multi-container Docker applications.

 • Chỉ với một câu lệnh, ta có thể dễ dàng create và start toàn bộ các services phục vụ cho việc chạy ứng dụng.

 • Việc sử dụng Docker Compose được tóm lược trong 3 bước cơ bản sau:

  • Khai báo app’s environment với Dockerfile.
  • Khai báo các services cần thiết để chạy app trong docker-compose.yml.
  • Run docker-compose up và Compose sẽ start và run app.

1. Cài đặt

 • Install using pip
$ pip install docker-compose

Hoặc bạn có thể sử dụng cách khác:

 • Install as a container
$ curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.11.2/run.sh > /usr/local/bin/docker-compose
$ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

2. Ví dụ chạy wordpress.

Chúng ta sẽ tạo ra 2 containers, 1 containers chứa mã nguồn wordpress và 1 containers chưa cơ sở dữ liệu mysql. Bằng cách định nghĩa trong file compose. Chỉ với 1 dòng lệnh khởi tạo, docker sẽ lập tức tạo ra 2 containers và sẵn sàng cho chúng ta dựng lên wordpress, một cách nhanh chóng.

 • Đoạn mã compose: Viết theo cú pháp YAML.
version: '2'

services:
  db:
   image: mysql:5.7
   volumes:
    - ./data:/var/lib/mysql
   restart: always
   environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: wordpress
    MYSQL_DATABASE: wordpress
    MYSQL_USER: wordpress
    MYSQL_PASSWORD: wordpress

  wordpress:
   depends_on:
    - db
   image: wordpress:latest
   ports:
    - "8000:80"
   restart: always
   environment:
    WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
    WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
 • version: '2': Chỉ ra phiên bản docker-compose sẽ sử dụng.

 • services:: Trong mục services, chỉ ra những services (containers) mà ta sẽ cài đặt. Ở đây, tạo sẽ tạo ra services tương ứng với 2 containers là db và wordpress.

 • Trong services db:

  • image: chỉ ra image sẽ được sử dụng để create containers. Ngoài ra, bạn có thể viết dockerfile và khai báo lệnh build để containers sẽ được create từ dockerfile.
  • volumes: mount thư mục data trên host (cùng thư mục cha chứa file docker-compose) với thư mục /var/lib/mysql trong container.
  • restart: always: Tự động khởi chạy khi container bị shutdown.
  • environment: Khai báo các biến môi trường cho container. Cụ thể là thông tin cơ sở dữ liệu.
 • Trong services wordpress:

  • depends_on: db: Chỉ ra sự phụ thuộc của services wordpress với services db. Tức là services db phải chạy và tạo ra trước, thì services wordpress mới chạy.
  • ports: Forwards the exposed port 80 của container sang port 8000 trên host machine.
  • environment: Khai báo các biến môi trường. Sau khi tạo ra db ở container trên, thì sẽ lấy thông tin đấy để cung cấp cho container wordpress (chứa source code).
 • Khởi chạy

root@adk:/opt/test/data# docker-compose up
 • Kết quả
root@adk:/opt/test/data# docker-compose ps
   Name          Command        State     Ports     
--------------------------------------------------------------------------------
test_db_1     docker-entrypoint.sh mysqld   Up   3306/tcp       
test_wordpress_1  docker-entrypoint.sh apach ...  Up   0.0.0.0:8080->80/tcp 
root@adk:/opt/test/data#
root@adk:/opt/test/data# docker ps -a
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
54cfd8a41b73    wordpress:latest  "docker-entrypoint..."  7 minutes ago    Up 7 minutes    0.0.0.0:8080->80/tcp   test_wordpress_1
68460ffee3c4    mysql:5.7      "docker-entrypoint..."  7 minutes ago    Up 7 minutes    3306/tcp         test_db_1

3. Một vài chú ý:

 • dockerfile dùng để build các image.
 • docker-compose dùng để build và run các container.
 • docker-compose viết theo cú pháp YAML, các lệnh khai báo trong docker-compose gần tương tự với thao tác chạy container docker run.
 • docker-compose cung chấp chức năng Horizontally scaled, cho phép ta tạo ra nhiều container giống nhau một cách nhanh chóng. Bằng cách sử dụng lệnh
docker-compose scale name_service=5

Trong đó, name_service là tên services cần tạo container. 5 là số container sẽ được tạo ra.

References

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →