How to set docker mongo data volume

Per Docker Docs:

Volumes are the preferred mechanism for persisting data generated by and used by Docker containers.

docker volume create mongodbdata
docker run -p 27017:27017 -v mongodbdata:/data/db mongo

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →