Hướng dẫn cài đặt Docker

Cài đặt docker engine

Cài bản stable mới nhất

 • Các OS áp dụng: CentOS 7.3 64bit, Ubuntu 14.04 64bit, Ubuntu 16.04 64bit

 • Đăng nhập với quyên root và thực hiện lệnh dưới để cài đặt. Đảm bảo máy có kết nối internet.

   su - 
   
   curl -sSL https://get.docker.com/ | sudo sh
  • Kết quả của lệnh trên như bên dưới
    	If you would like to use Docker as a non-root user, you should now consider
    adding your user to the "docker" group with something like:
   
    	sudo usermod -aG docker your-user
   
    Remember that you will have to log out and back in for this to take effect!
   
    WARNING: Adding a user to the "docker" group will grant the ability to run
    				 containers which can be used to obtain root privileges on the
    				 docker host.
    				 Refer to https://docs.docker.com/engine/security/security/#docker-daemon-attack-surface
    				 for more information.
 • Thực hiện lệnh dưới để phân quyền cho user hiện tại thuộc group docker

   sudo usermod -aG docker `whoami`
 • Kích hoạt docker sau khi cài đặt xong và cho phép khởi động cùng OS

   systemctl start docker.service
   systemctl enable docker.service
 • Kiểm tra trạng thái của docker sau khi khởi động

   systemctl status docker.service
  • Kết quả lệnh trên như dưới là ok
    docker.service - Docker Application Container Engine
    	 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
    	 Active: active (running) since Wed 2017-09-06 21:54:07 +07; 31s ago
    		 Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 2194 (dockerd)
    	 CGroup: /system.slice/docker.service
    					 ├─2194 /usr/bin/dockerd
    					 └─2200 docker-containerd -l unix:///var/run/docker/libcontainerd/docker-containerd.sock --metrics-interval=0 --start-timeout 2m --state-dir /var/run/do...
   
    Sep 06 21:54:05 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:05.324752580+07:00" level=warning msg="failed to rename /var/lib/docker/tmp for background...hronously"
    Sep 06 21:54:05 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:05.421102352+07:00" level=warning msg="overlay: the backing xfs filesystem is formatted without d_ty...
    Sep 06 21:54:05 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:05.541746640+07:00" level=info msg="Graph migration to content-addressability took 0.00 seconds"
    Sep 06 21:54:05 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:05.544930723+07:00" level=info msg="Loading containers: start."
    Sep 06 21:54:06 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:06.931709192+07:00" level=info msg="Default bridge (docker0) is assigned with an IP addres...P address"
    Sep 06 21:54:07 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:07.880341611+07:00" level=info msg="Loading containers: done."
    Sep 06 21:54:07 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:07.934858409+07:00" level=info msg="Docker daemon" commit=8784753 graphdriver(s)=overlay v...17.07.0-ce
    Sep 06 21:54:07 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:07.936237331+07:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
    Sep 06 21:54:07 docker1 dockerd[2194]: time="2017-09-06T21:54:07.983301268+07:00" level=info msg="API listen on /var/run/docker.sock"
    Sep 06 21:54:07 docker1 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
 • Kiểm tra phiên bản của docker sau khi cài đặt, trong hướng dẫn này là bản 17.07.0-ce

   docker version
  • Kết quả như sau:
    Client:
    Version:   17.07.0-ce
    API version: 1.31
    Go version:  go1.8.3
    Git commit:  8784753
    Built:    Tue Aug 29 17:42:01 2017
    OS/Arch:   linux/amd64
   
    Server:
    Version:   17.07.0-ce
    API version: 1.31 (minimum version 1.12)
    Go version:  go1.8.3
    Git commit:  8784753
    Built:    Tue Aug 29 17:43:23 2017
    OS/Arch:   linux/amd64
    Experimental: false
 • Kiểm tra xem docker đã hoạt động hay chưa

   docker pull hello-world
  • Kết quả như sau:
    Using default tag: latest
    latest: Pulling from library/hello-world
    b04784fba78d: Pull complete
    Digest: sha256:f3b3b28a45160805bb16542c9531888519430e9e6d6ffc09d72261b0d26ff74f
    Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
 • Thử tạo container đầu tiên

   docker run hello-world
  • Kết quả như sau:
    Hello from Docker!
    This message shows that your installation appears to be working correctly.
   
    To generate this message, Docker took the following steps:
    1. The Docker client contacted the Docker daemon.
    2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    		executable that produces the output you are currently reading.
    4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    		to your terminal.
   
    To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
    $ docker run -it ubuntu bash
   
    Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
    https://cloud.docker.com/
   
    For more examples and ideas, visit:
    https://docs.docker.com/engine/userguide/
 • Kết thúc việc cài đặt, nếu kết quả ổn thì bạn đã có thể bắt đầu tìm hiểu về docker.

Một số thao tác để trải nghiệm docker sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt docker xong, bạn nên trải nghiệm cách sử dụng docker với các thao tác cơ bản trước khi đi vào chi tiết của từng thành phần.

Chạy một container

Chạy một container tức là khởi chạy một ứng dụng nào đó trong container. Hãy thực hiện các lệnh dưới và cùng đối chiếu kết kết quả.

docker run busybox echo 'Xin chao'
 • Kết quả: Màn hình sẽ trả về dòng thông báo ở trên.
  Xin chao
docker run busybox whoami
 • Kết quả: Lệnh whoami sẽ được thực hiện trong container và đưa thông báo ra bên ngoài.
  root
docker run busybox route
 • Kết quả:

  Kernel IP routing table
  Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
  default     172.17.0.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
  172.17.0.0   *        255.255.0.0   U   0   0    0 eth0
  root@devstack01:~#
 • Chúng ta có thể thấy cú pháp của 03 lệnh trên là docker run <ten_image> <cau_lenh_duoc_thuc_hien>. Trong đó:

  • docker: là tên lệnh để máy cài docker thực hiện thao tác với docker bằng CLI.
  • run: là tùy chọn để thực hiện, ngoài run còn nhất nhiều các tùy chọn khác như images, pull, rmi ..., chúng ta sẽ khám phá sau.
  • busybox: là tên images dùng để tạo các container.
  • echo, whoami, route: là các lệnh sẽ được truyền vào trong container thực hiện.
 • Ta cũng để ý, khi thực hiện lệnh docker run thì máy sẽ tiến hành tìm kiếm images được chỉ định trong localhost, nếu không có thì mặc nó sẽ thực hiện pulled từ registry Docker Hub về máy cài docker. Registry Docker Hub là một kho lưu trữ các images. Ta cũng có thể sử dụng một registry local – tức là một registry offline trong nội bộ mạng LAN.

Thao tác với một container với chế độ tương tác, sử dụng tùy chọn -it

 • Trong các ví dụ trước ta mới thao tác để thực thi nhanh với các container, trong phần này ta sẽ sử dụng cách tương tác với một container. Có nghĩa là tạo ra các container và thao tác trực tiếp với chúng. Hãy chạy lệnh dưới.

  docker run -it busybox

Trong lệnh trên ta sử dụng tùy chọn -it – đây chính là tùy chọn cho phép tương tác trực tiếp trong container, kết quả ta sẽ nhận được cửa sổ thao tác trong container như sau.

root@devstack01:~# docker run -it busybox
/ # echo "Chao cac ban"
Chao cac ban
/ #
 • Trong mục trên các bạn có thể thấy ta đã thực hiện lệnh echo "Chao cac ban" và kết quả hiển thị ra màn hình. Để thoát khỏi chế độ tương tác với container ta dùng lệnh exit/
  root@devstack01:~# docker run -it busybox
  / # echo "Chao cac ban"
  Chao cac ban
  / # exit

Trong phần trên ta đã sử dụng tùy chọn -it, trong đó -i là tùy chọn sử dụng để tạo container với chế độ tương tác, tùy chọn -t là tùy chọn mở ra một phiên làm việc. Nếu chỉ sử dụng tùy chọn -i thì chúng ta sẽ mở ra một section và đóng lại luôn. Nếu sử dụng chỉ tùy chọn -t thì sẽ mở ra một section và không thao tác được.

Tạo một container với chế độ deamon, sử dụng tùy chọn -d

Thông thường, khi tạo một container với các tùy chọn trước thì sau khi tạo xong hoặc thoát container thì ngay lập tức container đó sẽ dừng hoạt động. Trong một số trường hợp ta sẽ cần các container chạy ngầm, trong trường hợp này ta sử dụng tùy chọn -d.

docker run -d httpd

Sau khi chạy lệnh trên xong, ta có thể sử dụng lệnh docker ps để xem container này còn hoạt động hay không (nếu để quan sát cả container đã dừng thì dùng lệnh docker ps -a).

 • Kết quả lệnh docker ps. Chú ý quan sát cột STATUS

  CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
  4522587672e0    httpd        "httpd-foreground"  4 seconds ago    Up 3 seconds    80/tcp       modest_perlman
  root@devstack01:~#
 • Kết quả lệnh docker ps -a.Chú ý quan sát cột STATUS. Ta thấy trước đó có các container đã được tạo mà không có tùy chọn -d đang có status là Exited

  root@devstack01:~# docker ps -a
  CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS              PORTS        NAMES
  4522587672e0    httpd        "httpd-foreground"   58 seconds ago   Up 57 seconds          80/tcp       modest_perlman
  30b7e0f132af    busybox       "sh"          33 minutes ago   Exited (0) 32 minutes ago              cocky_leakey
  a0075342c64f    busybox       "route"         41 minutes ago   Exited (0) 41 minutes ago              youthful_lovelace
  ab55d78fa2c9    httpd        "httpd-foreground"   About an hour ago  Exited (0) About a minute ago            elated_brahmagupta
  6bf88da1f473    httpd        "httpd-foreground"   About an hour ago  Exited (0) About a minute ago            loving_curie
  46fe544a7d20    httpd        "httpd-foreground"   About an hour ago  Exited (0) About a minute ago            compassionate_hugle

Tạo một container với port chỉ định, sử dụng tùy chọn -p

Nếu không chỉ định tùy chọn -p cho container thì thường container sinh ra sẽ có một port mặc định nào đó, lúc đó ta muốn sử dụng container đó thì phải đứng ở máy chứa container và thao tác, ví dụ như ta có một container chạy ứng dụng web, lúc đó ta có thể truy cập tới ứng dụng web trên máy cài đặt container với port của container được sinh ra mặc định.

Do vậy, để phơi một port của container ra bên ngoài – giúp các máy ngoài container có thể sử dụng được thì ta cần dùng tùy chọn -p. Ở ví dụ dưới ta sẽ tạo ra một container chạy web và ánh xạ port 4000 của máy host tới port 80 của container được sinh ra.

docker run -d -p 4000:80 httpd
 • Sử dụng lệnh docker ps, ta có thể quan sát cột PORTS để thấy thông số ánh xạ port giữa host (Máy cái docker) và container

  CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
  4594542ec71b    httpd        "httpd-foreground"  40 seconds ago   Up 39 seconds    0.0.0.0:4000->80/tcp  goofy_euler
  4522587672e0    httpd        "httpd-foreground"  8 minutes ago    Up 8 minutes    80/tcp         modest_perlman

Khi đó ta có thể đứng ở các máy bên ngoài và truy cập web với địa chỉ http://ip_may_cai_docker:4000, kết quả là ta sẽ thấy nội dung của web. Hoặc ta có thể đứng trên máy cài docker và sử dụng lệnh ss -lan | grep 4000, kết quả ta sẽ thấy port 4000 trên host cài docker.

```sh
root@devstack01:~# ss -lan | grep 4000
tcp  LISTEN   0   128   :::4000         :::*
root@devstack01:~#
```

Ngoài cách mở trình duyệt vào địa chỉ, ta có thể sử dụng lệnh curl localhost:4000 trên ngay máy cài docker, ta sẽ có kết quả trả về như bên dưới.

root@devstack01:~# curl localhost:4000
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>
 • Trong trường hợp một container có nhiều port, ta cần sử dụng nhiều port thì có thể sử dùng tùy chọn -p 4000:80 8081:3306.

 • Trong trường hợp ta muốn ánh xạ port ngẫu nhiên cho toàn bộ các port có sẵn trong container, ta sử dụng tùy chọn -P, ví dụ

docker run -d -P nginx
 • Sử dụng lệnh docker ps để xem container đang được ánh xạ port nào.
  root@devstack01:~# docker ps
  CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS          NAMES
  8be19991391d    nginx        "nginx -g 'daemon of…"  29 seconds ago   Up 27 seconds    0.0.0.0:32769->80/tcp  suspicious_bhaskara

Thao tác với một container đã tồn tại

 • Khi một container đang ở trạng thái UP thì ta có thể truy cập vào để thao thác, giả sử như ta có container với ID là 8be19991391d, để truy cập vào trong container đó ta dùng lệnh docker exec -it <ID_Container> /bin/bash

  docker exec -it 8be19991391d /bin/bash
  • Kết quả: lưu ý ta có thể quan sát cửa sổ nhắc lệnh root@8be19991391d
   root@8be19991391d:/#

   Để thoát khỏi container ta sử dụng lệnh exit

Chỉ định RAM và CPU cho một container

 • Một container có thể chỉ định lượng RAM và CPU khi tạo.
  docker run -d -p 4000:80 --name webserver --memory 400m --cpus 0.5 httpd

Trong ví dụ trên:

 • --memory: là giá trị RAM gán cho container.
 • --cpus: là giá trị CPU gán cho container.
 • --name: tên của container.

Lệnh xem nội dung của một container, xem log và kiểm tra port

 • Container có thông tin có thể xem được, trong đó chứa rất nhiều tham số có thể khai thác được, để xem nội dung của container ta kiểm tra bằng lệnh docker inspect <ten_hoac_ID_Container>, ví dụ

  docker inspect 459c2c5f8d32
 • Để xem log của một container ta sử dụng lệnh docker logs -f <ten_hoac_ID_Container>

  docker logs -f 459c2c5f8d32
 • Kiểm tra port của một container

  docker port 459c2c5f8d32

Các lệnh xóa các container.

 • Để xóa các container ta sử dụng lệnh docker rm <ten_hoac_ID_Container> hoặc docker rm -f <ten_hoac_ID_Container>

  docker rm 459c2c5f8d32

hoặc

docker rm 459c2c5f8d32
 • Có thể sử dụng thủ thuật dưới để xóa toàn bộ các container

  docker rm -f `docker ps -aq`

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →