Java Concurrency: AtomicInteger

AtomicInteger là một lớp được thiết kế đặc biệt để cập nhật số nguyên theo cách an toàn theo luồng. Tại sao chúng ta cần đây là một lớp học? Tại sao chúng ta không thể sử dụng một int biến động một cách đơn giản? Và chúng ta có thể sử dụng  AtomicIntegernhư thế nào?

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →