Sample Docker compose install wordpress & mysql

version: '3.1'

services:
 db:
  image: mysql:5.7
  container_name: db_mysql
  restart: always
  #env_file: .env
  environment:
   MYSQL_DATABASE: exampledb
   MYSQL_USER: admin
   MYSQL_PASSWORD: admin
   MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: '1'
  volumes:
   - db:/var/lib/mysql
  networks:
   - common
 wordpress:
  depends_on:
   - db
  image: wordpress
  container_name: wordpress_container
  restart: always
  ports:
   - 8080:80
  #env_file: .env
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db
   WORDPRESS_DB_USER: admin
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: admin
   WORDPRESS_DB_NAME: exampledb
  volumes:
   - wordpress:/var/www/html
   - 
  networks:
   - common
volumes:
 wordpress:
 db:

networks:
 common:
  driver: bridge

Then using:

docker-compose up.

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →