Tạo và quản lý cluster swarm trong Docker

 • 6.1 Các yêu cầu cần có để thực hiện

  • Mô hình đơn giản như sau:

  docker-swarm-sample-model.png

  • Việc thực hiện cấu hình sử dụng ít nhất 3 node lần lượt đáp ứng yêu cầu theo bảng sau:

   STT Hostname IP Address OS
   1 docker01 172.16.69.249 CentOS
   2 docker02 172.16.69.250 CentOS
   3 dockers 172.16.69.251 CentOS
  • Các node đã được cài đặt Docker Engine phiên bản mới nhất hiện tại (1.12 trở đi).

  • Trên các node có cần được publish các port như sau:

   STT Port Protocols Chức năng
   1 2377 tcp for cluster management communications
   2 7946 tcp/udp for communication among nodes
   3 4789 udp for overlay network traffic
  • Để thực hiện publish các port trên CentOS ta có thể chạy các câu lệnh sau:

    firewall-cmd --add-port=2377/tcp --permanent
    firewall-cmd --add-port=7946/tcp --permanent
    firewall-cmd --add-port=7946/udp --permanent
    firewall-cmd --add-port=4789/udp --permanent
   
    firewall-cmd --reload
   
  • Việc thực hiện được tiến hành sử dụng ảo hóa VMWare.

 • 6.2 Tạo ra Swarm Docker

  • Thực hiện chạy câu lệnh sau trên node dockers để khởi tạo Swarm:

    docker swarm init --advertise-addr 172.16.69.251
   

   kết quả

    Swarm initialized: current node (dxn1zf6l61qsb1josjja83ngz) is now a manager.
   
    To add a worker to this swarm, run the following command:
   
      docker swarm join \
      --token SWMTKN-1-49nj1cmql0jkz5s954yi3oex3nedyz0fb0xx14ie39trti4wxv-8vxv8rssmk743ojnwacrr2e7c \
      172.16.69.251:2377
   
    To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
   
  • Kiểm tra thông tin về Docker Swarm, ta có thể sử dụng câu lệnh:

    docker info
   

   kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    Containers: 2
    Running: 0
    Paused: 0
    Stopped: 2
     ......
    Swarm: active
     NodeID: dxn1zf6l61qsb1josjja83ngz
     Is Manager: true
     Managers: 1
     Nodes: 1
     ......
   

   hoặc

    docker node ls
   

   kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    ID              HOSTNAME STATUS AVAILABILITY MANAGER STATUS
    dxn1zf6l61qsb1josjja83ngz * dockers Ready  Active    Leader
   

   Dấu * trong phần ID thể hiện rằng bạn đang kết nối tại node đó.

 • 6.3 Thêm Docker node tới Docker Swarm

  • Thực hiện chạy câu lệnh theo chỉ dẫn khi ta chạy câu lệnh khởi tạo Swarm trên node dockers lần lượt trên cả hai node docker01 và docker02. Ví dụ:

    Swarm initialized: current node (dxn1zf6l61qsb1josjja83ngz) is now a manager.
   
    To add a worker to this swarm, run the following command:
   
      docker swarm join \
      --token SWMTKN-1-49nj1cmql0jkz5s954yi3oex3nedyz0fb0xx14ie39trti4wxv-8vxv8rssmk743ojnwacrr2e7c \
      172.16.69.251:2377
   
    To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
   

   thì ta chạy câu lệnh như sau:

    docker swarm join \
    --token SWMTKN-1-49nj1cmql0jkz5s954yi3oex3nedyz0fb0xx14ie39trti4wxv-8vxv8rssmk743ojnwacrr2e7c \
    172.16.69.251:2377
   

   hoặc nếu như không thể xem lại kết quả thì ta có thể chạy câu lệnh sau và làm theo hướng dẫn tại kết quả của câu lệnh:

    docker swarm join-token manager
   

   kết quả sẽ hiển thị tương tự trên cả hai node như sau:

    This node joined a swarm as a worker.
   
  • Để kiểm tra kết quả, ta sử dụng câu lệnh sau trên node dockers:

    docker node ls
   

   kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    ID              HOSTNAME STATUS AVAILABILITY MANAGER STATUS
    03g1y59jwfg7cf99w4lt0f662  docker02  Ready  Active
    9j68exjopxe7wfl6yuxml7a7j  docker01  Ready  Active
    dxn1zf6l61qsb1josjja83ngz * dockers  Ready  Active    Leader
   
 • 6.4 Triển khai một dịch vụ

  • Để deploy một dịch vụ, ta thực hiện sử dụng câu lệnh sau trên node dockers:

    docker service create \
    --name docker-nginx \
    --publish published=8080,target=80 \
    --replicas 1 \
    nginx
   

   trong đó:

   Chỉ dẫn Mô tả
   docker service create Câu lệnh để tạo ra một service
   –name flag khai báo tên của service. Ở đây là docker-nginx
   –replicas flag khai báo số lượng mong muốn của service chạy là 1
   –publish flag khai báo publish port
  • Để kiểm tra kết quả, ta sử dụng câu lệnh sau trên node dockers:

    docker service ls
   

   kết quả hiển thị tương tự như sau:

    ID         NAME        MODE        REPLICAS      IMAGE        PORTS
    dktyt4ml5qq7    docker-nginx    replicated     1/1         nginx:latest    *:8080->80/tcp
   
 • 6.5 Inspect service

  • Để biết chi tiết về service docker-nginx. Ta sử dụng câu lệnh sau trên node dockers:

    docker service inspect --pretty docker-nginx
   

   flag --pretty có tác dụng phân tích cú pháp JSON thành dạng dễ quan sát hơn. Kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    ID:       dktyt4ml5qq7hdags8iyjkp3n
    Name:      docker-nginx
    Service Mode:  Replicated
     Replicas:   1
    Placement:
    UpdateConfig:
     Parallelism:  1
     On failure:  pause
     Monitoring Period: 5s
     Max failure ratio: 0
     Update order:   stop-first
    RollbackConfig:
     Parallelism:  1
     On failure:  pause
     Monitoring Period: 5s
     Max failure ratio: 0
     Rollback order:  stop-first
    ContainerSpec:
     Image:     nginx:latest@sha256:285b49d42c703fdf257d1e2422765c4ba9d3e37768d6ea83d7fe2043dad6e63d
    Resources:
    Endpoint Mode: vip
    Ports:
     PublishedPort = 8080
     Protocol = tcp
     TargetPort = 80
     PublishMode = ingress
   

   hoặc câu lệnh docker service ps docker-nginx cũng trên node dockers. Kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

    ID      NAME      IMAGE     NODE   DESIRED STATE CURRENT STATE     ERROR PORTS
    1zmpj3x713sw docker-nginx.1 nginx:latest docker02 Running    Running 4 minutes ago
   
 • 6.6 Scale service

  • Để scale service, ta thực hiện sử dụng câu lệnh sau trên node dockers:

    docker service scale docker-nginx=2
   

   trong đó: 2 là số lượng sẽ được scale. Kết quả ta sẽ có 2 container docker-nginx.1 và docker-nginx.2.

  • Ta có thể kiểm tra kết quả bằng cách sử dụng câu lệnh:

    docker service ls
   

   kết quả hiển thị tương tự như sau:

    ID         NAME        MODE        REPLICAS      IMAGE        PORTS
    dktyt4ml5qq7    docker-nginx    replicated     2/2         nginx:latest    *:8080->80/tcp
   
 • 6.7 Drain node

  • Trong Docker Swarm, các worker có thể được gán chỉ định là ACTIVE khi muốn node đó có thể nhận tasks hoặc DRAIN khi muốn node đó dừng chạy các task và thôi nhận tasks mới (được sử dụng khi có kế hoạch bảo trì node.)

  • Để thực hiện chỉ định một node là DRAIN. Ta sử dụng câu lệnh trên node manager có cú pháp như sau:

    docker node update --availability drain <NODE-ID>
   

   ví dụ:

    docker node update --availability drain dockers01
   
  • Để kiểm tra kết quả, ta có thể sử dụng câu lệnh sau trên manager node:

    docker service ps docker-nginx
   

   trong đó docker-nginx là tên của service

 • 6.8 Định tuyến trong Docker Swarm

  • Với Docker Swarm, ta có thể dễ dàng public port để có thể truy cập tới services từ bên ngoài. Tất cả các node đều được sử dụng routing meshrouting mesh cho phép mỗi node trong swarm có thể chấp nhận các kết nối trên published port cho các service đang chạy trong swarm, ngay cả khi không có task nào đang chạy trên node. routing mesh sẽ định tuyến tất cả các request tới một node có container đang chạy.

  docker-swarm-docker-ingress.png

  Như vậy, ta có thể truy cập tới service theo bất kỳ địa chỉ IP của node nào.

 • 6.9 Dựng Docker Swarm Visualizer để theo dõi service

  • Khi sử dụng Docker Swarm, ta nên cài đặt thêm Swarm Visualizer để dễ dàng theo dõi các services có trong Swarm Cluster. Để thực hiện cài đặt, ta sử dụng câu lệnh:

    docker service create \
    --name=viz \
    --publish=8080:8080/tcp \
    --constraint=node.role==manager \
    --mount=type=bind,src=/var/run/docker.sock,dst=/var/run/docker.sock \
    dockersamples/visualizer
   
  • Sau khi chạy xong, ta có thể truy cập đến đường dẫn với port ip_address:8080 để kiểm tra kết quả. Nếu cài đặt thành công, kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

   docker-visualizer.png

Tài liệu tham khảo

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →