Thực hành image

Tìm kiếm một image từ docker hub, ví dụ tìm kiếm image về apache:

docker search apache
  • Thay apache bằng tên image bạn muốn tìm

Tải một image về máy:

docker pull httpd
  • thay httpd bằng tên image bạn muốn tải về local

Liệt kê tất cả các image đang có trên local:

docker images

Xem chi tiết thông tin về image:

docker image inspect httpd

Xem lịch sử các commit của image:

docker history httpd
  • thay httpd bằng tên hoặc ID của image bạn muốn xem thông tin.

Xóa một image:

docker rmi httpd
  • thay httpd bằng tên hoặc ID image bạn muốn xóa
  • Xóa tất cả các image bằng lệnh docker rmi -f $(docker images -qa)
  • Khi image đang được sử dụng để run một container thì muốn xóa, bạn cần thêm tham số -f

Đổi lại tag của một image:

docker tag httpd httpd:1.0
  • httpd là image đang có. httpd:1.0 là tên mới của image có phiên bản 1.0, nếu không điền thì được mặc định là latest
  • có thể chỉ định thêm repository sẽ upload image, tôi sử dụng repository là tanntdocker tag httpd tannt/httpd:1.0

Cách tra cứu cú pháp các command về image:

docker [command] --help

Ví dụ:

docker image --help

docker image pull --help

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →