Thực hành network

Thực hành network

Liệt kê các network đang có của host

docker network ls

Thông tin chi tiết về một network mặc định bridge

docker network inspect bridge

Tạo một bridge network với subnet chỉ định

docker network create --driver=bridge --subnet=192.168.100.0/24 my-net1

Chạy một container với network chỉ định

docker run --network=my-net1 -d httpd

Cách tra cứu cú pháp các command về image

docker network [command] --help

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →